Możemy zaproponować Państwu produkty z odpisem na PFRON takie jak :

- odzież robocza całoroczna taka jak ubrania robocze,spodnie, spodenki itp.

- odzież robocza ocieplana taka jak kurtki,kamizelki itp.

- koszulki, koszule, polary

- buty robocze takie jak trzewiki,sandały,półbuty,buty gumowe

W celu poznania oferty produktów z możliwością odpisu na PEFRON prosimy o kontakt z naszą firmą : biuro@ferpol.pl lub 608 – 311 –090, produkty oferowanie na stronie www.ferpol.pl NIE podlegają odpisowi na PFRON

 

Jak uzyskać odpis PFRON

  • Złożenie zamówienia w naszej firmie, faktura końcowa zostanie wystawiona przez ZPCH
  • Terminowe zapłacenie faktury VAT (warunek ustawowy)
  • Ustalenie przez ZPCH wskaźnika odpisu (po zakończeniu bieżącego miesiąca).
  • Wysłanie przez ZPCH do dnia 10. następnego miesiąca informacji o możliwości obniżenia wpłat na PFRON.*
  • Zawartą w informacji kwotę obniżenia wpłat na PFRON firmy rozliczają przy składaniu deklaracji DEK-I-0.
  • Przysługującą, a nie wykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na PFRON, firmy mogą rozliczyć przez okres 6 miesięcy.

* W przypadku wydłużonego terminu płatności faktury informacja jest wysyłana do 20 dnia danego miesiąca.

Dlaczego z nami?

Zmiana ustawy w 2018 roku nałożyła górny limit jaki może udzielić dany ZPCH, maksymalny odpis nie może być większy niż 50 %, z racji tego że ZPCH z którymi współpracujemy przed zmianą ustawy miały odpisy na poziomie 60-70 % możemy praktycznie zagwarantować że korzystając z naszych usług otrzymacie Państwo nawiekszy możliwy odpis 50 %

Kto musi dokonywać wpłat na PFRON?

Do wpłaty kwot na PFRON zobowiązani są wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, jeśli nie osiągną wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stan zatrudnienia ustala się za cały miesiąc w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełne etaty, a następnie podzielić uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

Kiedy należy dokonywać wpłat na PFRON?

Wpłaty dokonuje się do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek wpłaty – stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 25 osób. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Sposób obliczania wpłaty na PFRON można przedstawić następująco:

Kwota wpłaty = 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie x stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty x 0,06 – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty

Oznacza to, że jeżeli w zakładzie pracy jest 30 osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty i nie ma zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

0,4065 x 4521,08 zł wynosi 1837,82

30 x 0,06 wynosi 1,8

1837,82 x 1,8 wynosi 3308,08

Czyli w przypadku pracodawcy zatrudniającego 30 osób w przeliczeniu na pełne etaty wpłata na PFRON bez ulg, które może sobie odliczyć, dokonując zakupów towarów lub usług od firm je oferujących, czyli takich których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 50% i wyniesie 3308,08 zł.

Możliwości redukcji wpłat na PFRON

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  • 1. Osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  • 2. Osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej "sprzedającym".

Tą formą ulgi ustawodawca zachęca płatników PFRON do zakupu usług od ZPCH. Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Wskaźnik udziału przychodów, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Informacja o kwocie obniżenia przekazywana jest nabywcy do 10 - go dnia dniu następnego miesiąca. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:

  • 1. Wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze
  • 2. Wysokość 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przepisy prawne :

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwota bazowa to 1482,14zł* miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

* kwotę bazową obliczono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012r. w sprawie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P. nr 298 z dnia 11 maja 2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

W celu poznania oferty produktów z możliwością odpisu na PEFRON prosimy o kontakt z naszą firmą : biuro@ferpol.pl lub 608 – 311 –090, produkty oferowanie na stronie www.ferpol.pl NIE podlegają odpisowi na PFRON